Asukasyhdistyksen säännöt

Nimi   Harvialan Alikartanon asukasyhdistys ry
Kotipaikka   Janakkala
Osoite   13330 HARVIALA
Rekisterinumero    212.137
Merkitty rekisteriin    28.02.2014

1. § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Harvialan Alikartanon asukasyhdistys ry ja se kotipaikka on Janakkalan kunta. Toimialue on Janakkalan Harvialan Alikartanon asuinalue.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Harvialan Alikartanon asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää Alikartanon ja Harvialan alueen asukkaiden yhteistyötä omatoimisuutta, alueen elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään asukkaiden toimeen-tulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä lähialueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
–    kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
–    tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
–    toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti-, kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
–    järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
–    toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. § Jäsenistö
Yhdistyksen varisnaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka halua tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisella jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla eri suuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.

6. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kalenterivuodeksi (1v.) kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sekä enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen kalenterivuoden ajan. Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneensä ollessa varanpuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuten arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilakusi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen toukokuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla osoitetuilla postitetuilla kirjeillä, kuittauspyynnöllä vahvistettavalla sähköpostilla tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

11. § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
–    kokouksen avaus
–    valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
–    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
–    hyväksytään kokouksen työjärjestys
–    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
–    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
–    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-, ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
–    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
–    valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
–    päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
–    valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin
–    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen halua saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisessa ja yhdistyksen purkamisesta on tehtäväyhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.